ชมรมวิ่งเข้มแข็ง
สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

พลเอก ธงชัย  ตระสินธุ์
ประธานชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว
ประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กีฬามีอยู่หลายประเภท หรือชนิดกีฬา  ดูได้จากการแข่งขันกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิค    ฤดูร้อน กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ เป็นต้น มีหลายสิบชนิดกีฬา ประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนบางประเภทกีฬา ที่เกี่ยวข้องมากคือกีฬาเอเชียนเกมส์ และซีเกมส์ ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาระดับภูมิภาค หรือกีฬาระดับท้องถิ่น แต่ละชนิดกีฬาที่ประเทศไทยส่งเข้าแข่งขันนั้น จะมีสมาคมกีฬานั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล เช่น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฯลฯ เป็นต้น ส่วนกีฬาที่มีคนนิยมออกกำลังกายมากที่สุดคือ การวิ่งเพื่อสุขภาพกลายเป็นองค์กรปิด ไม่มีผู้คนรู้จัก ไม่มีส่วนร่วมในการประชุม หรือหารือ พูดง่ายๆ คือไม่มีสิทธิมีเสียงอะไรเลย ในเรื่องการพัฒนากีฬาและความมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ของประชาชนคนไทย

 ความคิดในการจัดตั้ง สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จึงเริ่มต้นจากคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคลุกคลีกับวงการวิ่งเพื่อสุขภาพมาเป็นสิบสิบปี อาทิ สายันต์  สมดุลยาวาทย์ แห่งโรบินสัน บำรุง ดวงพุมเมศ จากไนกี้ จิรายุทธ์  อัตนาถ จากไนกี้ ณรงค์  เทียมเมฆ จาก ราชภัฏจอมบึง แกนนำอื่นๆ ร่วม 10 คน และตัวแทนชมรมวิ่งอีกจำนวนหนึ่ง
 ในปี พ.ศ.2545 ได้เสนอโครงการไปยังกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อตั้งเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สร้างกระแสการตื่นตัวออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ได้เชิญ นายแพทย์ อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ผู้จุดประกายการวิ่งเพื่อสุขภาพ ผู้เขียนหนังสือ “วิ่งเพื่อชีวิต” ซึ่งเป็นที่นิยมของนักอ่านจำนวนมาก และนำไปปฏิบัติ เป็นประธานในการประชุม ทันตแพทย์ กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ ผู้แทนของ สสส. สงคราม  ไกรสินธิ์  เจ้าของอเมซิ่ง ฟิลด์ องค์กรที่จัดการวิ่งแข่งขัน และผู้แทนชมรมวิ่งต่างๆ อีกกว่า 70 ชมรม และได้จัดตั้งสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ขึ้นในปี พ.ศ.2545 นี้

 ในปีแรกที่ประชุมได้เลือก(ขอร้อง) ให้นายแพทย์ อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม รับเป็นประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และเลือกคณะกรรมการจากชมรมวิ่งต่างๆ เข้าเป็นกรรมการ ผู้เขียนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้นด้วย โดยมี สายันต์  สมดุลยาวาทย์ เป็นเลขานุการสมาพันธ์ ในปีนี้สมาพันธ์ชมรมวิ่งได้จัดประชุมสัญจรต่างจังหวัดขึ้นครั้งแรก ผู้เขียนได้เสนอตัวให้จัดประชุมเครือข่ายขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกระตุ้นให้คนในจังหวัดและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตื่นตัวในการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ในเวลานั้น สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว สวนสุขภาพของชาวจังหวัดนครราชสีมาได้สร้างแล้วเสร็จมาแล้ว 2 ปี และได้เสนอในที่ประชุมว่า กรรมการสมาพันธ์ควรแบ่งเป็นภาคๆ เพื่อให้ช่วยรับผิดชอบ ดูแล ชมรมวิ่งเครือข่ายให้ทั่วถึง เช่นเดียวกับการจัดการปกครองของกระทรวงมหาดไทย  หรือการแบ่งภาคของหน่วยทหาร

 ในปีแรกที่จัดตั้ง  ประธานสมาพันธ์  มีแนวความคิด  การออกกำลังกายกับการศาสนาเข้าด้วยกัน  จึงเกิดโครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5  ลดละเลิกอบายมุขขึ้นภายคำกล่าวที่ว่า  “จิตที่แจ่มใส  อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”   “ จิตที่เข้มแข็งคือจิตที่สงบนิ่ง  กายที่เข้มแข็งคือกายที่เคลื่อนไหว”  เป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศ  และประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธต้องส่งเจ้าหน้าที่มาดูงานเพื่อนำไปจัดกิจกรรม เช่นนี้ด้วย  การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ  ทุกวันวิสาขะของทุกปี  นอกจากจัดพิมพ์หนังสือปาฏิหาริย์  แห่งการวิ่ง  มอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว  ในปีพ.ศ.  2548  ได้จัดสร้าง  เหรียญพระ  เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปติดตัวเป็นสิริมงคล ปี 2548  สร้างเหรียญพระศรีศากยทศพลญาณ  ประธานพุทธมณฑลจำรวน  60,000  องค์  ปี พ.ศ. 2549  จัดสร้างเหรียญพระพุทธสิหิงค์ จำนวน  84,000  องค์  ปี พ.ศ.  2550  จัดสร้างเหรียญพระพุทธชินราชจำนวน  60,000  องค์  ปี พ.ศ.  2551  จัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธรจำนวน 100,000  องค์  และในปี พ.ศ.  2552  จัดสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  จำนวน  100,000  องค์  เช่นกัน   และในการจัดสร้างในแต่ละปีนั้นสมาพันธ์ชมรมวิ่งได้จัดพิธีอัญเชิญเหรียญ ไปพุทธาภิเษก ด้วยเกจิอาจารย์ตามวัดต่างๆ ที่พระนั้นประดิษฐานอยู่หรือเคยประดิษฐานอยู่ เหรียญแต่ละรุ่นจัดสร้างอย่างสวยงาม น่าเก็บไว้เคารพบูชา พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 จำนวน 4 องค์ นำไปประดิษฐานอยู่ 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ลำปาง ทิศตะวันตก ราชบุรี  ทิศใต้ พัทลุง เพื่อคุ้มครองแผ่นดินไทยซึ่งสมาพันธ์ชมรมวิ่งได้นำเหรียญไปพุทธาภิเษก ทั้ง 4 จังหวัด

 ขอสดุดี  นพ.อุดมศิลป์   ศรีแสงนาม  พล.ต.ธีระ  คล้ายอ่างทอง   อจ.ณรงค์  เทียมเมฆ   นายวีระพงศ์  เกษดำรงพานิชย์  ซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์ฯ รับผิดชอบต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2552 คณะกรรมการตลอดจนภาคี เครือข่ายทุกชมรมวิ่ง ที่ได้สร้างเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ให้เข้มแข็ง และขอให้คงอยู่คู่ประเทศไทย คู่คนไทยต่อไป

“ความคิดที่ดีดีอย่างนี้ คิดได้อย่างไร”
บันทึกเมื่อ 15 พ.ค.52
--------------------------------------------

 

edit @ 22 May 2009 16:45:07 by สิงห์ร้าย

Comment

Comment:

Tweet

ประชาสัมพันธ์ข่าว
“โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2012”
อะเมซซิ่งไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล แชมป์เปี้ยนชิพ
มหกรรมวิ่งชิงชัย กีฬาวิ่งผจญภัยกลางธรรมชาติ
ครั้งที่สองในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิ่งผจญภัยในป่าอย่างเต็มรูปแบบที่สุด
ณ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง (พัทยา) จ.ชลบุรี
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป
ระยะทาง 21.5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตรและ แข่งขันวิ่งหรรษา 3 กิโลเมตร
ประเภทกีฬาประกอบด้วย การวิ่งผจญภัยในเส้นทางตามธรรมชาติและฐานอุปสรรคต่าง ๆ
กลับมาอีกครั้งของความท้าทายที่รอคอยให้เหล่านักวิ่งหัวใจรักษ์ธรรมชาติ ได้สัมผัสความสมบรูณ์ของป่าเขาในเมืองไทย อย่าง “โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2012” หลังจากได้สร้างความตื่นเต้นไว้เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทย และเป็นกลุ่มบริษัทแรกๆที่ได้บุกเบิกและทำให้กีฬาวิ่งผจญภัยในป่าอย่างเต็มรูปแบบ ได้เป็นที่กล่าวขานและแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในเมืองไทย มาร่วมสัมผัสธรรมชาติ และท้าทายขีดจำกัดของฝีเท้า กับ “โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2012”
ทำไมจึงต้องเป็นวิ่งแบบผจญภัย ?
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการออกกำลังกายกลางแจ้งที่กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นไปทั่วโลก การวิ่งเริ่มได้รับความนิยมใน 6 – 7 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยและผู้คนหันกลับมานิยมการออกกำลังกาย ในแบบร่วมสัมผัสกับธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง การวิ่งแบบผจญภัยเป็นสิ่งใหม่และเป็นกีฬาที่ได้รับได้ความนิยมในระยะเวลาอันสั้น โดยลักษณะของการแข่งขันกีฬาวิ่งผจญภัยนี้ถูกผสมผสานระหว่างการแข่งขันและความงามทางธรรมชาติได้อย่างลงตัวและกำลังเป็นที่นิยมและรู้จักกันมากขึ้นทั่วโลก
เมื่อเราคิดถึงการแข่งขันวิ่งทั่วไป เรามักจะนึกถึงภาพของการแข่งขันวิ่งบนทางเรียบหรือบนถนนทั่วไป แต่ยังมีกลุ่มนักวิ่งอีกจำนวนมาก ที่นิยมและเลือกที่จะวิ่งไปบนเส้นทางธรรมชาติ เพราะกีฬาวิ่งแบบผจญภัยนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการวิ่งโดยอาศัยเทคนิคการเคลื่อนไหวของร่างกายลุยไปกับเส้นทางตามธรรมชาติอันสวยงามกับบรรยากาศของผืนป่าสีเขียวตลอดแนวไหล่เขาที่ทอดยาว ถ้าคุณคือผู้ที่รักการผจญภัยไปกับธรรมชาติตัวจริง การแข่งขันวิ่งผจญภัยสนามนี้คือความท้าทายที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง!
ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่คุณจะได้มากกว่าการแข่งขันก็คือการเพิ่มระดับขั้นออกกำลังกาย และการลดน้ำหนักตัวที่ยังคงความสมบูรณ์และฟิตของร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งแบบนี้จะเกิดผลดีกับข้อกระดูกในส่วนต่างๆของร่างกายเพราะนักวิ่งส่วนใหญ่ที่วิ่งบนทางลาดเรียบและบนพื้นคอนกรีตที่แข็งเป็นเวลานานมักจะมีปัญหาเรื่องกระดูกและไขข้อ แต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยกับผู้ที่เล่นกีฬาวิ่งผจญภัย...

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันงานแข่งขัน:
• การวิ่งแข่งที่ตื่นตาตื่นใจ 21.5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร
• กิจกรรมวิ่งหรรษา 3 กิโลเมตร สำหรับเด็กและประชาชนทั่วไป
• งานแสดงสินค้าและบริการของเหล่าผู้สนับสนุนการแข่งขันและชุมชนท้องถิ่น
• พิธีมอบถ้วยถ้วยรางวัลและกิจกรรมต่างๆ
• มุมกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กๆ
• งานเลี้ยงสังสรรค์บุฟเฟ่ปาร์ตี้
งานการแข่งขัน
“โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2012” อะเมซิ่งไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล แชมป์เปี้ยนชิฟ
ขอเสนอการแข่งขันในครั้งนี้กับเส้นทางที่แสนจะตื่นเต้นเร้าใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขา และท้องทุ่งที่เขียวขจีของภาคตะวันตกของประเทศไทย
แบ่งออกเป็นสองระยะทางการแข่งขันคือ:
ประเภทวิ่งแบบผจญภัย 10 กิโลเมตร: เป็นการแข่งขันระยะทางที่สั้นกว่าแต่ก็ยังคงความท้าทายสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และผู้รักความตื่นเต้นเร้าใจและสนใจในการออกกำลังกายไปกับท้องทุ่งเขียวขจี
ประเภทวิ่งผจญภัยฮาล์ฟมาราธอน21.5กิโลเมตร:เป็นการแข่งขันระยะทางที่ยาวกว่าเพื่อทดสอบความอึดของนักกีฬามืออาชีพและสมรรถภาพของร่างกายที่พร้อม
การแบ่งประเภทของการแข่งขัน
ประเภท 21.5 กิโลเมตร:
-ชายเดี่ยว: อายุ ตั้งแต่ 16-29, 30-39, 40-49 และ 50 ขึ้นไป
-หญิงเดี่ยว: อายุตั้งแต่ 16-29, 30-39 และ 40 ขึ้นไป
ประเภท 10 กิโลเมตร:
-ชายเดี่ยว: อายุ ตั้งแต่ 12-15, 16-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
-หญิงเดี่ยว: อายุตั้งแต่ 12-29, 30-39 และ 40 ปีขึ้นไป
วิ่งหรรษา 3 กิโลเมตร: ไม่จำกัดอายุ
กิจกรรมวิ่งหรรษา 3 กิโลเมตร จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2012
โดยจะมีอาหารไว้คอยรับรองและมีเหรียญรางวัลมอบให้กับนักกีฬาทุกคนที่เข้าเส้นชัย
ในการแข่งขันวิ่งหรรษานี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาสำหรับเยาวชนไทยให้หันมารักการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในการจัดการแข่งขันของ
บริษัท แอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด อีกด้วย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท แอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
คุณกอล์ฟ(087-518-4666), คุณนิด (089-890-8727)
โทร 02 718 9581-2 แฟ็กซ์ 02 718 9583
อีเมล์ : info@active-asia.com เว็บไซด์ : www.ama-events.com


#5 By ama-events (27.130.147.10) on 2011-12-26 17:38

อย่าลืม บ้านเพ มินิ-ฮาล์ฟ มาราทอน ครั้งที่ 9 วันที่ 6 ธ.ค.52 สัมผัสบรรยากาศวิ่งริมทะเลพร้อมกับจุดชมวิว ณ.จุดกลับตัวในอุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด อ่าวสีวิกาชมความงามของหินทะเลจากธรรมชาติและชมวิวเกาะเสม็ดในมุมที่สวยที่สุดในงานมีอาหารผลไม้พร้อมเต็มที่ ชมไ้ด้ตามเวฟได้นะคับhttp://www.banpherunning.com/index.php

#4 By สนธยา (115.67.35.49) on 2009-10-25 21:34

ขอเชิญร่วมงาน " โครงการเดิน-วิ่งการกุศล ทับแก้วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10 "
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
ณ มหาวิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
-บริการรถรางเที่ยวชมทัศนียภาพรอบพระราชวังสนามจันทร์และองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 (รับจำนวนจำกัด )
-บริการรถรับส่งนักวิ่ง ณ สวนลุมพินี (บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ฯ ) และบริเวณสนามหลวง รถออกเวลา 03.00 น.
-ประเภทการแข่งขัน ; Half marathon 21.1 km.
Mini marathon 10 km.
Fun run 5 km.
ครอบครัว 5 km.
VIP 5 km./ 10 km./ 21.1 km.
-สอบถามรายละเอียดติดต่อ : นศภ. จักร เจริญศิลป์ชัย 089-0206611
นศภ. ชาลิสา แสงอุทัย 085-2142018
สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 02-4559149,081-6584704
-Email: tubkaem10th@windowslive.com

**หมายเหตุ** -ขอแก้ไขโบชัวร์ (Brochure)ดังนี้ ; เลขที่บัญชีแก้เป็น 537-2-05263-8

#3 By หุหุ (118.174.10.3) on 2009-10-21 22:15

มินิฮาล์ฟทับแก้วมาราธอน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์

ช่วยอุดหนุนบัตรวิ่งแก่ของนักศึกษากันด้วยนะคะ
บัตรมีราคา 200 300 500
โดยแตกต่างตามระยะทาง
สามารถวิ่งเดี่ยว เป็นครอบครัว หรือวิ่งแฟนซีได้
สนใจติดต่อ 0816595119

วิ่งวันที่ 1 พย ค่ะ

ช่วยๆกันหน่อยนะคะ

#2 By reddog (125.25.100.84) on 2009-10-13 21:17

ขอเชิญชวนนักวิ่งมาร่วมวิ่งการกุศลทับแก้วมินิฮาล์ฟมาราธอนครั่งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ และพระเจ้าหลานเธอในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น
fun run 5 km ราคาบัตร 200 บาท
Half maraton 21.1 km ราคาบัตร 300 บาท

หากท่านใดสนใจหรือสอบถามกรุณาติดต่อทาง อีเมล์ด้านล่างค่ะ
จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังส

#1 By เนตรนิภา (202.149.25.225) on 2009-08-26 00:26